Et truquem
     
Prenotot, adhesiu i segellador universal 1

Prenotot®.

Adhesiu i segellador universal

Prenotot, adhesiu i segellador universal 2 Prenotot, adhesiu i segellador universal 3

Es troba a: Edificació > Impermeabilització façana caravista > Prenotot, Adhesiu i segellador universal

Prenotot, adhesiu i segellador universal 4
Descarregar fitxa
Prenotot
Imprimir fitxa
Prenotot

Prenotot®
Adhesiu i segellador universal

IDENTIFICACIÓ

Prenotot, adhesiu i segellador universal 5

PRENOTOT és un adhesiu i un segellador universal per materials de construcció.

DESCRIPCIÓ

Prenotot, adhesiu i segellador universal 6

Prenotot, adhesiu i segellador universal

Adhesiu per unir una àmplia gamma de materials de construcció, lliscat de guix i formigó: segellat de superfícies poroses, incloent formigó projectat i com a additiu per a assegurar una unió adequada en reparacions de formigó i similars.

ASPECTE

Prenotot, adhesiu i segellador universal 7

Líquid de color blanc lletós que es seca, donant lloc a una pel·lícula transparent i incolora. PRENOTOT té un lleuger olor quan està en estat líquid, però desapareix una vegada sec.

TIPUS D'APLICACIÓ PER PRENOTOT, ADHESIU I SEGELLADOR UNIVERSAL

Prenotot, adhesiu i segellador universal 8

PRENOTOT, adhesiu i segellador, uneix la majoria dels materials utilitzats en els treballs de construcció, sempre que una de les superfícies sigui porosa. En la majoria de les circunstàncies s'utilitza diluit. En termes generals les dilucions recomanades són:

PRENOTOT Aigua Pur 5 Unió de superfícies impermeables.. parts 3 1 part. Unió de lluïts lleugers a superfícies poroses. parts1 parte. Unió de lluïts de guix o de ciment a superfícies poroses.

CARACTERISTIQUES GENERALS DE PRENOTOT, ADHESIU I SEGELLADOR UNIVERSAL

Prenotot, adhesiu i segellador universal 9

La unió s'ha d'efectuar sempre mentres PRENOTOT, adhesiu i segellador universal, esta encara húmit o enganxós.
Les capes de segellat sempre han d'estar completament seques abans d'aplicar un altre capa de PRENOTOT. Totes les superfícies a unir han d'estar fermes, estar netes i sense pols, bruticia, greix, oli i florides i de qualsevol altre material que pugui debilitar la adherència. La resistència màxima de la unió requereix la humectació total de la superfície amb PRENOTOT. S'hauràn de seguir sempre els procediments de treballs adequats per els treballs d'arrebossat, de guix o ciment i el anivellat de sòls, hi ha normes d'aplicació al respecte, relatius a la qualitat dels materials, el gruix de les capes, les condicions d'enduriment, etc.

JUNTES ESTRETES

Prenotot, adhesiu i segellador universal 10

El tipus normal de juntes, és entre dues superfícies llises, donant una prima capa de PRENOTOT. Apliqui PRENOTOT, adhesiu i segellador universal, a una de las superfícies a unir.

EMPLENAT D'ESQUERDES AMB Prenotot, adhesiu i segellador universal

Prenotot, adhesiu i segellador universal 11

Quan hi ha una petita esquerda entre les superfícies, PRENOTOT, adhesiu i segellador, pot barrejar-se amb guix, ciment o sorra segons el cas, per donar una consistència suficient per omplir l'esquerda i permetre un contacte íntim amb les dues superfícies.

MÈTODE D'APLICACIÓ DE PRENOTOT, ADHESIU I SEGELLADOR UNIVERSAL

Prenotot, adhesiu i segellador universal 12

Pot aplicar-se amb un raspall, corró, o amb espàtula. Si les dues superfícies són de diferent porositat, apliqui PRENOTOT, adhesiu i segellador, a la superfície menys porosa.

TEMPS D'ENDURIMENT DE PRENOTOT, ADHESIU I SEGELLADOR UNIVERSAL

Prenotot, adhesiu i segellador universal 13

Normalment, en aproximadament mitja hora s'arriba a una força d'unió suficient per poder manipular les juntes o unions. El temps real dependrà de les condicions ambientals. La força d'unió màxima s'assoleix aproximadament al cap de 24 hores.

TEMPS D'ESPERA DE PRENOTOT, ADHESIU I SEGELLADOR UNIVERSAL

Prenotot, adhesiu i segellador universal 14

En condicions de treball normals, les unions poden realitzar-se fins a 10 minuts després de l'aplicació. En cas de superfícies molt poroses o quan s'hagin de unir superfícies molt àmplies, el temps d'espera s'allargarà si les superfície es preparen abans amb un segellat a base d'una part de PRENOTOT amb cinc parts d'aigua i es deixa assecar.

LLISCAT AMB PRENOTOT, ADHESIU I SEGELLADOR UNIVERSAL

Prenotot, adhesiu i segellador universal 15

Adhesiu i segellador. Lluïts de guix

Unió a formigó, arrebossat antic o altres superfícies absorvents.
Assegurar que la superfície sigui ferma i estigui neta.
Prepari la superfície amb un segellat a base d'una part de PRENOTOT amb cinc parts d'aigua.
Quan estigui seca apliqui una capa amb tres parts de PRENOTOT i una part d'aigua. Abans que s'assequi, apliqui el lliscat.

Adhesiu i segellador. Unió Lleugera o lluïts d'acabats

S'apliquen de la mateixa manera que els arrebossats de guix convencionals, però utilitzant una capa d'unió de cinc parts de PRENOTOT per una part d'aigua. Sobre rajoles vidriades apliqui sempre amb un raspall un morter format amb una part de ciment i dues parts de sorra barrejat amb PRENOTOT diluït en 1:1 en aigua, deixant una superfície rugosa.

Nota: Si s'ha d'aplicar més d'una capa de lliscat, deixeu que s'assequin durant 24 hores, com a mínim, entre capes. Si les condicions són humides podria ser preferible esperar fins a 72 hores.

REVOCAR AMB PRENOTOT, ADHESIU I SEGELLADOR UNIVERSAL

Prenotot, adhesiu i segellador universal 16

Adhesiu i segellador per la unió de arrebossat de morter a maó, terratzo i formigó

Assegureu-vos que la superfície sigui ferma i estigui neta. Prepari amb una part de PRENOTOT per cinc parts d'aigua, apliqui la barreja a la superfície amb un raspall i deixi assecar.

Adhesiu i segellador per revocs de fins a 9mm. de gruix

Apliqui una capa amb tres parts de PRENOTOT i una part d'aigua. Abans que s'assequi revoqui la superfície amb un morter barrejat amb PRENOTOT diluït 1:1 en aigua.
Quan les condicions d'ús puguin ser humides, utilitzeu la tècnica del morter que es descriu per als revocs de més de 9mm. de gruix.

Adhesiu i segellador per revocs de més de 9mm. de gruix

Apliqueu un morter format per dues parts de sorra, d'una banda de ciment de Portland, barrejat amb PRENOTOT diluït a 1:1 en aigua.
Apliqui'l amb un raspall i deixi un acabat rugós, deixi assecar almenys 24 hores. Revoqui la superfície amb un morter barrejat amb PRENOTOT diluït 1:1 amb aigua..

REPARACIÓ DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ AMB PRENOTOT, ADHESIU I SEGELLADOR UNIVERSAL

Prenotot, adhesiu i segellador universal 17

Quan s'hagin d'omplir zones o quan es requereixi una vora bisellada, utilitzeu el següent mètode. Assegureu-vos que la superfície estigui neta i no tingui pols ni materials solts. Netegeu l'esquerda. Prepari amb una part de PRENOTOT per cinc d'aigua i deixi assecar. Barregi el morter o el formigó, utilitzant parts iguals de PRENOTOT i aigua (1:1).

Adhesiu i segellador per a la unió de sòls compostos

Poden unir-se sòls de diferent naturalesa, sense necessitat de repicat mecànic. Assegureu-vos que la base estigui neta i no tingui ni greix ni pols. Prepari amb una part de PRENOTOT i cinc parts d'aigua. Aplicant exhaustivament amb un raspall i deixeu que s'assequi. Apliqueu PRENOTOT pur i abans que s'assequi col·loqui el nou sòl.

Adhesiu i segellador per la col.locació de terratzo, lloses de vidre, paviment, lloses de pissarra

El gruix del morter d'assentament pot reduir-se, si les lloses de sòl es col·loquen amb l'ajuda de PRENOTOT. Assegurar-se que la base estigui neta i sigui ferma, prepari amb una part de PRENOTOT i cinc parts d'aigua i deixeu que s'assequi.
Prepari el morter. Apliqui a la base una capa de tres parts de PRENOTOT, adhesiu i segellador, i una part d'aigua, i abans que s'assequi escampi el morter preparat. La capa de morter pot ser de només 3 mm. de gruix. Apliqui a la part posterior de les lloses una capa de tres parts de PRENOTOT per una d'aigua i poseu les lloses. Deixeu que el sòl s'assenti durant 3 dies.

MANTENIMENT DE PRENOTOT, ADHESIU I SEGELLADOR UNIVERSAL

Prenotot, adhesiu i segellador universal 18

PRENOTOT té moltes aplicacions com adhesiu de manteniment i pot unir gairebé qualsevol material, sempre que una de les superfícies sigui porosa. Si es necessita omplir buits, per exemple, substituir una rajola vidrada, faci un morter d'una part de PRENOTOT i dues parts d'aigua, barrejant-la amb una part de ciment per dues parts de sorra. Prepari les superfícies amb una part de PRENOTOT per cinc parts d'aigua i deixi assecar. Apliqueu el morter i realitzi la unió.

FORÇA D'UNIÓ DE PRENOTOT, ADHESIU I SEGELLADOR UNIVERSAL

Prenotot, adhesiu i segellador universal 19

Segons assaigs realitzats, la carrèga mitja necessària per a separar per cisallament unions de dos elements de fusta és de 4.200 N. En aquests i en altres assaigs realitzats sobre unions de fusta amb formigó, formigó amb formigó, i formigó amb rajoles ceràmiques, la ruptura es va produir en el substrat, no en la unió.
Els assaigs realitzats utilitzant PRENOTOT per unir arrebossat lleuger a blocs de conglomerat de formigó lleuger, van mostrar que era necessària una càrrega de tracció de com a mínim 294 K N/m2, abans que es produís la ruptura. En contrast, la càrrega màxima que es necessita per produir la ruptura, sense utilitzar PRENOTOT era de 17 K N/m2.

FOC

Prenotot, adhesiu i segellador universal 20

No és inflamable, ni estat líquid, ni en estat sòlid.

AIGUA

Prenotot, adhesiu i segellador universal 21

Les capes anivelladores i els lluïts els quals s'hagi afegit PRENOTOT presentan una notable resistència a la penetració per l'aigua, resultant impermeables.

PRODUCTES QUÍMICS

Prenotot, adhesiu i segellador universal 22

PRENOTOT, adhesiu i segellador, no s'adhereix a superfícies contaminades per oli o greix. Resistent a l'atac d'àcids febles o solucions alcalines, petroli, oli i greix.

SUBSTÀNCIES BIOLÒGIQUES

Prenotot, adhesiu i segellador universal 23

Prenotot, adhesiu i segellador universal, evita el creixement i desenvolupament de floridures o fongs.

CONDICIONS TÈRMIQUES

Prenotot, adhesiu i segellador universal 24

PRENOTOT, adhesiu i segellador, pot utilitzar-se a temperatures ambientals compreses entre 60 °C a -10 °C.

DURACIÓ

Prenotot, adhesiu i segellador universal 25

Indefinida en absència d'humitat, limitada per la hidròlisi en presència d'humitat, excepte en cas d'utilitzar-se com a additiu del ciment Portland en la confecció de morters o formigons.

CARACTERÍSTIQUES DE COMPORTAMENT

Prenotot, adhesiu i segellador universal 26

Temps d'espera

Temps d'unió de fins 10 minuts en funció de la porositat de las superfícies a unir, la temperatura,l'humitat i el gruix de la capa.

EMMAGATZAMENT

Prenotot, adhesiu i segellador universal 27

PRENOTOT, adhesiu i segellador, té una vida de magatzem d'un any.

APLICACIONS

Prenotot, adhesiu i segellador universal 28

Usos

En les pàgines anteriors es proporciona informació suficient sobre una amplia gamma d'aplicacions. PRENOTOT pot unir la majoria dels materials utilitzats en construcció, amb si mateix o els uns amb els altres. Excepcions: Gomes, P.V.C., A.B.S., Polietilé i qualsevol combinació de superfícies no poroses.

LLOC DE TREBALL

Prenotot, adhesiu i segellador universal 29

Preparació

Totes les aplicacions de PRENOTOT, adhesiu i segellador, requereixen que les superfícies de treball siguin fermes, estiguin netes i no tinguin pols, oli o greix. Totes les superfícies amb una capacitat de succió elevada, hauràn de ser preparades amb una solució d'una part de PRENOTOT i cinc parts d'aigua.

APLICACIÓ

Prenotot, adhesiu i segellador universal 30

PRENOTOT, adhesiu i segellador, ja sigui pur o diluït en aigua, pot ser aplicat amb raspall, corró o espàtula.

NETEJA

Prenotot, adhesiu i segellador universal 31

Totes las eines hauràn de ser netejades amb aigua immediatament després d'utilitzar-las. Les restes que quedin en las superfícies de treball o les esquitxades, poden ser rentades amb aigua, mentres estiguin encara húmides

Sol·liciti informació sense compromís sobre
Prenotot, adhesiu i segellador universal
Prenotot, adhesiu i segellador universal 32

IMREPOL SL

C/Ecuador, nº 1 edifici l’Espill 2n 1ª ·  Granollers · Barcelona
Tel. +34 938 793 921 · Fax. +34 938 793 924

Directori d'Obra civil

Directori d'Edificació

Directori de Productes